Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Beautify en de cliënt waarop Salon Beautify deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Cliënt dient zich vooraf aan de behandeling zich hiervan op de hoogte te stellen.

2. Inspanning Salon Beautify

2.1 De styliste van Salon Beautify zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij schoolt zich continu bij en houdt actief contact met collega’s in Nederland maar ook wereldwijd om zich up to date te houden.
De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de styliste worden vermeld.
2.3 De styliste van Salon Beautify is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt heeft welke van invloed zijn op de behandeling.

 

3. Afspraken

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon Beautify melden.
3.2 Indien de cliënt deze afspraak niet of niet tijdig nakomt, wordt door Salon Beautify 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekend. Mocht verhindering voorkomen door overmacht, zal bovenstaande komen te vervallen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
3.3 Indien de cliënt later dan de afgesproken in de salon komt, wordt de behandelingsduur door de styliste ingekort met de verloren tijd en wordt het gehele honorarium aan de cliënt doorberekend. De aangegeven richttijden zoals vermeld op de website worden hierbij aangehouden.
3.4 Kinderen en huisdieren zijn niet toegestaan om hygiëne, concentratie en veiligheid te waarborgen. Gezien de aard en duur van de behandeling en om rust en concentratie van de styliste te waarborgen, is het niet handig dat cliënt vergezeld wordt.


4. Betaling

4.1 Salon Beautify vermeldt alle prijzen van de behandelingen online. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw.
4.2 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven tijd en/of zolang de voorraad strekt.
4.3 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan contant of met pin betaling.
4.4 Op cadeaubonnen wordt geen restitutie gegeven. Wanneer voor een behandeling gekozen wordt met een lagere waarde dan op de bon vermeld, blijft het overige bedrag staan voor een volgende behandeling.

 

5. Persoonsgegevens en privacy

5.1 De cliënt voorziet de styliste voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens op het intakeformulier, welke de styliste noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de behandeling.
5.2 Het is in Nederland niet verplicht vooraf aan een eerste behandeling een patchtest te doen. Indien cliënt dit wenst, wordt deze kosteloos door Salon Beautify vooraf aan de eerste behandeling geboden.
5.3 De styliste behandelt de gegevens van de cliënt vertrouwelijk volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.
5.4 Salon Beautify zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
5.5 De styliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
5.6 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5.7 De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de styliste verlicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
5.8 De styliste gebruikt foto’s/filmpjes gemaakt tijden de behandeling op haar Facebook-/ Instagram profiel of website na mondelinge of schriftelijke toestemming van de cliënt. Hierbij zal het materiaal zo gebruikt worden dat cliënt anoniem blijft, mits anders besproken.
5.9 Indien cliënt nog geen 18 jaar is, is schriftelijke ouderlijke toestemming tijdens de intake vereist voorafgaand aan de behandeling. Bij jongeren onder de 14 jaar is geen behandeling mogelijk.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Salon Beautify is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de styliste van Salon Beautify is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.
6.2 Beschadiging en of diefstal: Salon Beautify meldt diefstal altijd bij de politie. Wanneer meubilair, apparatuur of producten door cliënt worden beschadigd, heeft Salon Beautify het recht een schadevergoeding te eisen.
6.2 De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van cliënt of gebruikt vervoersmiddel. Bij de salon is ruime parkeergelegenheid en het de verantwoordelijkheid van cliënt diens vervoersmiddel naar behoren te parkeren.
6.3 De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel-)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de salon te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. Salon Beautify draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel-) schade en/of gevolgschade bij cliënt door nalaten en/of handelingen van niet bij haar in dienst zijnde derden. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel-)schade aan het oog of oogoppervlak. De cliënt brengt de salon voorafgaand aan de behandeling op de hoogte van eventuele (lichamelijke) aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

 

7. Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet een klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking gemeld worden aan Salon Beautify.
7.2 Salon Beautify moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
7.3 Indien een klacht over de behandeling gegrond is (zoals beoordeeld door de stylist van Salon Beautify) zal Salon Beautify de behandeling opnieuw verrichten, tenzij in overeenstemming tussen cliënt en Salon Beautify tot een andere overeenstemming wordt besloten.
7.4 Indien Salon Beautify en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


8. Behoorlijk gedrag

8.1 De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
8.2 Indien de cliënt na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de styliste van Salon Beautify het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

9. Garantie

9.1 Salon Beautify geeft de cliënt zes dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt andere producten dan door de styliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
– De cliënt de aftercare instructies niet heeft opgevolgd.
– De cliënt een advies van de styliste om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– Salon Beautify geeft onder geen beding geld retour.
9.2 Na een behandeling kan de huid altijd een reactie geven. De cliënt geeft aan hiervan op de hoogte te zijn voorafgaand aan de behandeling middels het intakeformulier. Cliënt begrijpt dat een allergische reactie, ontsteking of irritatie ten alle tijden kan voorkomen en zal Salon Beautify hier niet verantwoordelijk voor stellen. Er wordt in het geval van een reactie nimmer geld teruggegeven. Indien cliënt de behandeling wil doorzetten is dit op risico van de cliënt en zal ten strengste worden afgeraden.